KONČNE DOLOČBE

34. člen

Pred tekmovanjem se izvrši kontrola lokostrelske opreme.

35. člen

(1) Na lokih ne sme biti merilnih naprav posebnih oznak ali drugih mehanskih pripomočkov.
(2) Sodniki lahko izločijo vso opremo, ki ogroža varnost tekmovalcev.

36. člen

Vodja ekipe se lahko proti sklepu sodnikov pritoži glavnemu sodniku. Glavni sodnik skliče vse sodnike in organizatorja tekmovanja, ki odločijo o pritožbi. O končni odločitvi obvesti ekipo glavni sodnik.

37. člen

Če se za neko kategorijo prijavijo manj kot trije tekmovalci, se ta kategorija ukine. Prijavljeni tekmovalci se pridružijo starejši skupini. Ženske se lahko pridružijo tudi moškim v isti starostni skupini.

*Meta je fiksno stojalo za lice s tarčami

POKALI IN PRIZNANJA

31. člen

Pri KLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

32. člen

Pri TLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

33. člen

Za prehodni pokal ZLATA PUŠČICA se potegujejo rodovi. Za izračun uvrstitve štejejo točke prvo uvrščenega člana rodu v vsaki kategoriji. Prehodni pokal dobi rod v trajno last po treh zaporednih uvrstitvah na prvo mesto v skupni uvrstitvi rodov.

RED IN DISCIPLINA

24. člen

Prepovedano je na tekmovalnih stezah in kjerkoli drugje napeti lok s puščico, ki ni usmerjena v tarčo.

25. člen

Prepovedano je streljati puščice v zrak.

26. člen

Prepovedano je prestopiti tekmovalno linijo, če ni za to dan znak. Pri TLD stojijo vsi člani ekipe za strelcem, dokler ta ne izstreli vseh svojih puščic.

27. člen

Tekmovalcem in gledalcem je prepovedano zadrževanje v območju streljanja.

28. člen

Tekmovalec ne sme izstreliti puščice v smeri tarče, če v vidnem polju v smeri streljanja opazi živo bitje, čeprav ima za strel dovoljenje sodnika.

29. člen

Ker je za dobro streljanje potrebna zbranost, je prepovedano glasno govorjenje ali povzročanje drugega nemira. Vodje ekip so dolžni skrbeti za disciplino v svojih ekipah.

30. člen

(1) Organizator tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost tekmovalcev.
(2) Z dobro vidnimi oznakami mora zavarovati proge in strelišče. Poskrbeti mora za zadostno število rediteljev.
(3) V primeru, da tekmovalec krši pravila o varnosti, ki jih določa organizator, lahko le-ta tekmovalca diskvalificira. Za morebitne posledice v tem primeru odgovarja tekmovalec sam oz. polnoletna odgovorna oseba iz društva tekmovalca.

TABORNIŠKO LOVSKA DISCIPLINA

13. člen

V tej kategoriji tekmujejo tekmovalci od 16 leta dalje (koledarsko leto).

14. člen

Tekmovanje je posamično. Tekmovalci iz različnih društev so razporejeni v skupine, ki jih določi organizator. Prav tako določi organizator tudi vodjo skupine.

15. člen

(1) Tekmovalci streljajo na 12 met*, ki so razporejene po terenu.
(2) Skupine tekmovalcev hodijo od mete* do mete* po vrstnem redu, s tem, da vsaka skupina prične pri drugi meti in obhodi ves krog.

16. člen

Vsak tekmovalec izstreli na vsako meto* po 3 puščice iz različnih razdalj. Iz vsake razdalje tekmovalec izstreli po eno puščico. Razdalje niso znane in jih mora tekmovalec oceniti sam. Vrstni red ni pomemben.

17. člen

(1) Mete* so lahko razporejene tako, da jih zakrivajo naravne ovire.
(2) Organizator lahko postavi tudi še druge ovire. Določeni so lahko tudi različni strelni položaji.
(3) Prepovedano je odstranjevati ovire pred tarčo ali lomiti veje.

18. člen

Strelni položaji za vsako tarčo so označeni s količkom, zabitim v tla, in s številko oz. vrstnim redom streljanja. Tekmovalec se mora z eno nogo obvezno dotikati količka.

19. člen

Zadetke beleži za celo skupino praviloma vodja skupine. V primeru spora se pokliče sodnika na progi.

20. člen

Mete* so razvrščene po terenu takole:
– tri lica z 12 tarčami premera 20 cm – strelna razdalja od 5 do 15 m
– tri lica s 4 tarčami premera 40 cm – strelna razdalja od 10 do 20 m
– tri lica s tarčo premera 60 cm – strelna razdalja od 15 do 25 m
– tri lica s tarčo premera 80 cm – strelna razdalja od 20 do 30 m

21. člen

(1) Na licih, kjer je več tarč, se te nahajajo druga nad drugo. Če so štiri, potem strelja tekmovalec vse puščice v eno od tarč.
(2) Pri tarčah premera 20 cm so le-te postavljene na meto* v štirih navpičnih kolonah po tri. Tu tekmovalec strelja vsako puščico v svojo tarčo in sicer prvo puščico v zgornjo tarčo, drugo v tarčo pod njo in tretjo puščico v spodnjo tarčo, vse v isto kolono.

22. člen

Tarča je sestavljena iz rumene merilne pike, ki šteje 5 točk in iz še štirih krogov. Vsi ostali krogi so črne barve njihova vrednost pa pada od notranjega proti zunanjemu krogu od 4 do 1 točke.

23. člen

Vsak tekmovalec ima svoj lok in puščice. Puščice morajo biti označene.

KLASIČNA LOKOSTRELSKA DISCIPLINA

6. člen

(1) Strelišče za KLD je razdeljeno na pasove, ki so široki vsaj dva metra.
(2) Na koncu vsakega pasu stoji tarča. Na njej je lice premera 80 cm, katerega središče je 130 cm oddaljeno od tal. Lice mora ustrezati mednarodnim pravilom FITA.

7. člen

(1) Tekmovalci so razdeljeni po starosti.
(2) V prvi kategoriji so tekmovalci stari 6 do 10 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 5, 7.5, 10 in 12.5 metrov.
(3) V drugi kategoriji so tekmovalci stari 11 do 15 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 12.5, 15, 17.5 in 20 metrov.
(4) Če tekmovalec s katerekoli razdalje zadane 0 točk, se zanj tekmovanje zaključi.

8. člen

(1) Na začetku strelnega pasu je označena linija streljanja. Pet metrov za njo je linija čakanja.
(2) Za linijo streljanja smejo le tekmovalci skupine, ki ta čas strelja.

9. člen

(1) Na sodnikov znak se tekmovalec z linije čakanja premakne na linijo streljanja. Na drugi sodnikov znak lahko tekmovalec prične s streljanjem. Čas za izstrelitev šestih puščic, kolikor se jih izstreli v eni seriji, je štiri minute.
(2) Konec streljanja oznani sodnik. Če tekmovalec izstreli puščico po znaku za konec streljanja, se mu črta najboljši zadetek serije. Tekmovalci se, na sodnikov znak, približajo tarčam, počakajo da se zapišejo rezultati in nato odstranijo puščice iz tarče.

10. člen

Tekmovalci začnejo s streljanjem z najkrajše razdalje. Ko vsi tekmovalci končajo s streljanjem na razdalji, se prestavita linija streljanja in čakanja na naslednjo razdaljo.

11. člen

Poleg strelišča, kjer poteka tekmovanje, je pripravljeno tudi pomožno strelišče za pripravo za nastop.

12. člen

Vrstni red tekmovalcev določi organizator.

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Tekmuje se v dveh discisplinah:
– klasična lokostrelska disciplina (v nadaljevanju: KLD)
– taborniško lovska disciplina (v nadaljevanju: TLD)

2. člen

(1) Lokostrelskega tekmovanja se lahko udeležijo vsi člani članov Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZTS).
(2) Udeleženci morajo imeti veljavne taborniške in zdravstvene izkaznice.

3. člen

Tekmovalno opremo si priskrbijo udeleženci tekmovanja sami, oziroma njihova društva. Vsako društvo mora imeti vsaj en komplet opreme (lok, najmanj 6 puščic in ustrezno zaščitno lokostrelsko opremo) na kategorijo v katerem ima tekmovalce.

4. člen

V vseh disciplinah se strelja instinktivno. Dovoljene so vse vrste lokov (tudi compound), vendar ti ne smejo biti opremljeni z merilnimi napravami ali drugimi pripomočki, ki bi lahko služili za merjenje. Vse puščice posameznega tekmovalca morajo biti enako dolge in ne smejo imeti lovske konice.

5. člen

Razpis tekmovanja mora iziti vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Prijave, razvrščene po kategorijah morajo prispeti najkasneje 5 dni pred pričetkom tekmovanja.